Organisationskulturen afgør enhver organisations succes og dens tilstand kan aflæses direkte på bundlinjen. Det er dyrt for virksomheden, når organisationens kultur ikke er positiv og bæredygtig. Ressourcer går til spilde, og potentiale forbliver uforløst i stedet for at øge effektiviteten og skabe plus på bundlinjen.

Når en organisationskultur mistrives, skader det virksomhedens konkurrenceevne og mulighed for at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, fordi:

 • Organisationen spilder sine ressourcer, gentager fejl, fremstår identitetsløs og uden fremdrift. Det skaber en aktør, der står svagt over for forandringer i markedet
 • Lederne ikke tager konflikter i opløbet, men lader stå til og ikke forstår, at de er rollemodeller, der skal skabe resultater gennem deres medarbejdere
 • Medarbejderne bruger tid på at brokke sig over virksomheden og ledelsen, det reducerer produktivitet, loyalitet og trivsel
 • Kunderne bliver mødt af umotiverede og afvisende medarbejdere. Det påvirker kundetilfredsheden negativt

Værktøjer der skaber vækst

Affectum hjælper med at skabe VækstKULTUR®. Med afsæt i blandt andet adfærdspsykologi, 4MAT-modellen og DISK skabes forståelse og motivation, og vi tilfører organisationen værktøjer, der skaber en bæredygtig og stærk kernekultur med øget overskud, medarbejderloyalitet og kundetilfredshed. VækstKULTUR® består af seks sunde dimensioner, der bidrager til overskud på bundlinjen.

Behersker virksomheden alle seks dimensioner, fremstår den attraktiv og sund over for både kunder, samarbejdspartnere og ansatte, fordi:

 • Organisationen sender klare signaler, minimerer fejl, reagerer hurtigt på udfordringer og har tilfredse medarbejdere, der arbejder for at gøre organisationen produktiv og rentabel
 • Lederne kan fokusere på strategi og udviklingen af en organisationskultur, der arbejder målrettet og realiserer organisationens potentiale
 • Medarbejderne arbejder selvstændigt, udøver selvledelse med ansvar og forståelse for helheden og har nemt ved at bede om og få hjælp til vanskelige opgaver
 • Kunderne bliver mødt af motiverede, fleksible og engagerede medarbejdere, der yder mere, end kunden forventer

Opbakning fra organisationen

For at skabe VækstKULTUR® skal hele organisationen – uanset om det er et team, en ledelsesgruppe eller en virksomhed – indgå dedikeret i forandringsprocessen. Hjørnestenen i VækstKULTUR® er organisationen selv og den kulturforandring, I bliver enige om at skabe. Den optimale forandringsproces bygger på en udveksling internt i organisationen, som Affectums organisationskonsulenter faciliterer. Ledere og medarbejdere skal på banen og forpligtige hinanden på samarbejdet og formålet med forandringen. Forandringen er et fælles ansvar, der skabes af organisationen i fællesskab. Kun på den måde kan der skabes en blivende kulturforandring, der skaber effektiv vækst, synergi og mentalt og økonomisk overskud på bundlinjen.

Kommunikation

80 procent af vores hverdag består af kommunikation. Kommunikation er fundamentet for, at man kan have relationer imellem ledelse, medarbejdere og kunder. Derfor er velfungerende kommunikation alfa og omega for en organisations succes.

Styres den interne og eksterne kommunikation med forståelse for modtagerne, viser erfaringerne, at det medfører øjeblikkelige gevinster, bl.a. forståelse, teamånd og produktivitet.

Mangelfuld kommunikation medfører:

 • Organisationen spilder ressourcer, fordi uklare beskeder fører til spildt arbejdstid
 • Medarbejderne mangler forståelse for ledelsens handlinger
 • Kunderne bliver utilfredse, fordi de ikke får de leverancer, de ønsker

Præcis og letforståelig kommunikation er fundamentet for succes, fordi:

 • Organisationen sender klare signaler, der fastholder medarbejdere og kunder
 • Medarbejderne forstår hvorfor og hvad deres opgaver er – det giver overskud, fleksibilitet og arbejdsglæde
 • Kunderne bliver betjent effektivt og i overensstemmelse med deres behov. Det skaber tryghed, loyalitet og tilfredshed

Vejen til forandring

De værktøjer, Affectum sætter i spil, er vejen til velfungerende kommunikation. Vores udvikling af organisationen gør det muligt for både ledelse og medarbejdere at sætte en dagsorden, påvirke beslutninger og opnå indflydelse.

Arbejdet med kommunikationen skaber stabilitet og overblik, fordi alle i organisationen ved, hvad deres rolle er og kan kommunikere klart omkring den. Det skaber tryghed for kunder og samarbejdspartnere, og pludselige forandringer imødegås hurtigt og succesfuldt – netop fordi kommunikationen foregår effektivt.

Affectum uddannelse

Affectum har udviklet følgende uddannelses moduler, der optimerer kommunikation:

Konkrete værktøjer

Modulerne anvender følgende konkrete værktøjer: DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, IVK – Ikke voldelig kommunikation (også kaldt Girafsprog), Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse.

Udvikling

Udvikling afgør enhver organisations succes og er et naturligt behov hos de fleste mennesker. Uden konstant udvikling går organisationer i stå og mister deres berettigelse i det marked, de opererer i. Personlig udvikling skaber selvindsigt og erkendelse – kvaliteter der er afgørende, når ledere sammensætter succesfulde team- og ledelsesstrukturer. Mennesker i vækst er forudsætningen for organisationer i vækst.Fokus på udvikling og fremdrift tiltrækker og fastholder den bedste arbejdskraft, etablerer markedslederpositioner og skaber fundamentet for en verdensanskuelse, der prioriterer konstant forbedring.

Mister en organisation sit udviklingsfokus, medfører det:

 • Organisationen taber fremdrift, mister sin markedsposition og konkurrenceevne
 • Medarbejderne får følelsen af at gå i stå, mistrives, bliver illoyale og er mindre produktive
 • Kunderne oplever en organisation, der mister momentum, ikke udvikler sit produkt tilfredsstillende og går i stå

Velfungerende udvikling er nøglen til at fastholde sin markedsposition, fordi:

 • Organisationen tiltrækker den bedste arbejdskraft og har lettere adgang til positionen som markedsleder
 • Medarbejderne trives og får selvtillid i en eliteorganisation, der har de nyeste produkter, tænker banebrydende osv.
 • Kunderne oplever kontinuerligt organisationen som en konkurrencedygtig markedsleder, der leverer optimale, nyudviklede, nytænkte produkter

Vejen til forandring

Affectum opfatter udvikling og fokus på udvikling som et mindset, der kan implementeres i alle organisationer. Vores værktøjer og metoder påvirker organisationskulturen og skaber en fælles organisationsforståelse, hvor alle medarbejdere stræber efter, at organisationen er nummer 1.

Vi lægger kimen til et konstant udviklingsfokus og arbejder med at skabe en organisationskultur, hvor individ- og virksomhedsvækst parallelle spor, der spiller sammen. Det sikrer, at kunderne møder en organisation og medarbejdere, der er på forkant med udviklingen, i fremdrift og to skridt foran sine konkurrenter. Det skaber overskud. Også på bundlinjen.

Affectum uddannelse

Moduler der optimerer Udvikling:

 • Kulturbæreren – Integrer virksomhedens kultur og værdier
 • Kommunikatøren – Kommuniker klart og effektivt
 • Forebyggeren – Fra stress til trivsel og overskud
 • Vidensdeleren – Del din viden
 • Effektivisten – Vind tid og skab overblik i din hverdag

Konkrete værktøjer

Bevidsthedsmodellen, IVK – Ikke voldelig kommunikation (også kaldt Girafsprog), Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse, Tidsrøvere og ubevidste rutiner, Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab, Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering, Effektiv planlægning og prioritering, Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger, Håndtering af afbrydelser, Tips og tricks i mail systemet – Mail / opgaver/ brug af kalender.

Ledelse

Lederens evne til at lede sine ansatte på den rigtige måde – med respekt og blik for medarbejdernes individuelle kompetencer – har afgørende betydning for enhver organisations performance. Lederen skal forstå, at han eller hun på samme tid er både rollemodel og coach for sine ansatte.

Hvis lederen har forståelse for udvikling, kommunikerer overbevisende, formår at allokere ressourcer optimalt, kan coache sine ansatte og evner at kombinere kompetencer på bedst mulig vis, kan han eller hun skabe fælles retning i organisationen. Teamet trækker i fælles retning og performer optimalt – uden lange og dyre møder, fejlproduktion og fravær på grund af mistrivsel.

Mangelfuld eller fraværende ledelse betyder:

 • Organisationen fremstår usammenhængende og uden en fælles kultur
 • Medarbejderne mistrives, performer dårligt og bliver i sidste ende en udgift for organisationen
 • Kunderne forsvinder, fordi de mødes af medarbejdere, der performer dårligt og ikke leverer den vare eller ydelse, kunderne forventer

Optimal ledelse skaber succes i organisationen, fordi:

 • Organisationen fremstår som en enhed og ledere og mellemledere skaber en kultur, der gnidningsløst driver organisationen i samme retning
 • Medarbejderne trives og performer på et kontinuerligt højt niveau
 • Kunderne møder positive, engagerede og højt performende medarbejdere

Vejen til forandring

Affectums værktøjer skaber effektiv ledelse, fordi lederne bliver opmærksomme på, at de er rollemodeller og derfor skal være initiativrige, gå forrest og vise vejen. Gennem stærk og nærværende ledelse skaber de en kultur, der udpeger en retning for de ansatte.

Affectum giver lederne modet til at flytte ressourcer og udnytte kompetencer, så deres medarbejdere bliver stjernespillere, der bidrager til det fælles mål: organisationens produktivitet og succes. Lederen forstår, at han eller hun – gennem coaching og blik for sine medarbejderes spidskompetencer – udvikler de ansatte til kulturbærere. I mødet med kunder fremstår medarbejderne overbevisende og formidler en hel, attraktiv organisationskultur, kunderne ønsker at være en del af.

Moduler der optimerer Ledelse

 • Mønsterbryderen – Bryd dine uhensigtsmæssige mønstre
 • Kulturbæreren – Integrer virksomhedens kultur og værdier
 • Kommunikatøren – Kommuniker klart og effektivt
 • Forebyggeren – Fra stress til trivsel og overskud
 • Effektivisten – Vind tid og skab overblik i din hverdag

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, IVK – Ikke voldelig kommunikation (også kaldt Girafsprog), Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Samtalens værktøjskasse, Tidsrøvere og ubevidste rutiner, Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab, Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering, Effektiv planlægning og prioritering, Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger, Håndtering af afbrydelser, Tips og tricks i mail systemet – Mail / opgaver/ brug af kalender.

Team

Alle organisationer oplever perioder med spidsbelastning, hvor teamstruktur og teamånd er afgørende for at opretholde serviceniveauet og levere optimalt. Hvis teamånden er velfungerende, bruger de ansatte vendingen: ”there is no I in team”.

Det skaber gensidig respekt og anerkendelse, og den gensidige brug af hinandens styrker og viden giver arbejdsglæde i hverdagen.Teamforståelsens kerne er en kultur, der minder om en familie. Her løfter medarbejderne i fælles flok, bekymrer sig om hinanden og strækker sig for at skabe en velfungerende og behagelig hverdag.

Er teamfølelsen og -forståelsen fraværende, betyder det:

 • Organisationen oplever mangel på dedikation til teamets beslutninger, det skaber uklarhed i hele organisationen og ressources udnyttes ikke optimalt
 • Medarbejderne er egoister, har ikke tillid til hinanden og har højt sygefravær som følge af stress, mobning og ensomhed
 • Kunderne mødes af konflikter og mistrivsel og trækker sig væk fra organisationen

Team, der er i harmoni, medfører succes, fordi:

 • Organisationen reagerer hurtigt på udfordringer, er produktiv og rentabel
 • Medarbejderne har færre sygedage, er mere loyale og effektive og har større tillid til hinanden og organisationen som helhed
 • Kunderne bliver betjent effektivt og med engagement, fordi medarbejderne oplever en fælles forpligtelse til at skabe gode kundeoplevelser 

Vejen til forandring

Affectum skaber harmoniske team, der trækker i fælles retning og sætter kompetencer i spil til teamets fordel. Vi implementerer en forståelse af det fælles resultat som en drivkraft, der er vigtigere end personlig succes.

Forståelsen for det fælles formål sikrer, at teamet løber i samme retning og lader sig styre af den fælles kultur frem for enkeltindividers solopræstationer. Det fælles formål skaber øget engagement, tillid til teamet og en vilje til at stå til ansvar for teamets arbejde, hvilket øger kvaliteten og standarderne for teamets arbejde. Over for kunderne fremstår teamet som en afbalanceret enhed, der løfter i flok, leverer hurtigt og hjælper hinanden ved spidsbelastninger som pressede deadlines.

Affectum uddannelse

Affectums moduler der optimerer Team:

 • Mønsterbryderen – Bryd dine uhensigtsmæssige mønstre
 • Kulturbæreren – Integrer virksomhedens kultur og værdier
 • Holdspilleren – Kend din rolle i samarbejdet
 • Førstehjælperen – Forstå dine kollegers behov
 • Vidensdeleren – Del din viden
 • Effektivisten – Vind tid og skab overblik i din hverdag

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse, Tidsrøvere og ubevidste rutiner, Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab, Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering, Effektiv planlægning og prioritering, Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger, Håndtering af afbrydelser, Tips og tricks i mail systemet – mail / opgaver/ brug af kalender.

Udsyn

Udsyn er afgørende i et moderne marked, der er i konstant forandring.

Udsyn giver overskud og overblik til at være forandringsparate og skaber lyst til at realisere organisationens potentiale. Ledere og medarbejderes udsyn er afgørende for at skabe en konkurrencestærk organisation.

Udsyn sikrer, at medarbejderne i organisationen tager fælles ansvar og får en fælles forståelse for at tænke i helheder, der er gavnlige for organisationen. Det betyder, at medarbejderne med respekt for deres kompetencer lærer at se, hvad og hvordan de skal bidrage for at skabe succes for organisationen.

Mangelfuldt eller svigtende udsyn medfører:

 • Organisationen fremstår svag, uden en fælles identitet og formår ikke at tilpasse sig pludselige forandringer
 • Medarbejderne er egoistiske og bidrager ikke i fællesskab til at realisere organisationens potentiale
 • Kunderne oplever ansatte, der handler ud fra deres egne behov og er mentalt fraværende

Optimalt udsyn medfører succes, fordi:

 • Organisationen formår at gøre sine mål til medarbejdernes og får medarbejdere, der tager fælles ansvar for organisationens behov og renommé
 • Medarbejderne skifter fokus fra egne mål til at fokusere på organisationens fælles mål
 • Kunderne oplever medarbejdere, der er proaktive og effektivt tilfredsstiller kundens behov

Vejen til forandring

Affectum giver din organisation et effektivt udsyn, og både ledelse og medarbejdere får gennem vores værktøjer et mindset, der fastholder retning og overblik. Fordi fokus flytter sig fra individets egne behov til organisationens fælles behov, oplever både organisationen og kunderne bedre koordinering, større fokus og mindre spildtid.

Affectums værktøjer gør organisationens og teamets mål til den ansattes egen udviklingsvej og skaber en helhedsforståelse af, at kompetencerne i fællesskab skal spille sammen, hvis organisationens potentiale skal realiseres.

Medarbejderne lærer at handle i overensstemmelse med organisationens behov og fremstår som stolte medarbejdere, der trækker i en fælles retning på baggrund af en fælles kultur. Derved fremstår organisationen som en attraktiv, sammenhængende og troværdig aktør over for kunderne og både eksisterende og potentielle medarbejdere.

Affectum uddannelse

Moduler der optimerer Udsyn:

 • Mønsterbryderen – Bryd dine uhensigtsmæssige mønstre
 • Kulturbæreren – Integrer virksomhedens kultur og værdier
 • Holdspilleren – Kend din rolle i samarbejdet
 • Forebyggeren – Fra stress til trivsel og overskud
 • Førstehjælperen – Forstå dine kollegers behov

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring.

Refleksion

Refleksion og evnen til at tænke selvstændigt skaber indsigt og omstillingsparathed. Det opbygger en organisation, der reagerer hurtigt på pludseligt opståede behov fra interessenter, kunder og medarbejdere. Evaluering og refleksion skaber opmærksom om, hvad der virker.

Trænes medarbejderne i at reflektere over deres handlinger i relation til den kontekst, de indgår i, får organisationen ansvarlige og beslutningsdygtige medarbejder, der handler i overensstemmelse med organisationens værdier og mål.

Gives der ikke plads til refleksion, medfører det:

 • Organisationen gentager fejl, fordi der ikke er plads til at evaluere
 • Medarbejderne reagerer langsomt og ser ikke udfordringerne, før de står midt i dem, det reducerer effektiviteten og kan resultere i pres og stress
 • Kundernes specielle behov imødekommes ikke, fordi ønskerne falder uden for rammen af ”det vante”

Uddanner organisationen reflekterende medarbejdere, medfører det:

 • Organisationen skaber bedre resultater, fordi evalueringer og refleksion minimerer fejl og giver løbende procesforbedringer
 • Medarbejderne er nærværende, proaktive og handlekraftige
 • Kunderne får optimale løsninger, fordi medarbejderne er i stand til at vælge den optimale opgaveløsning for kunden

Vejen til forandring

Affectum underviser i refleksion, der skaber forandring til det bedre. Vores metoder og værktøjer uddanner medarbejdere til at reflektere, evaluere og træffe velovervejede valg, der er til organisationens, kollegernes, kundernes og deres eget bedste.

Vi øger medarbejdernes bevidsthed om, at deres valg har konsekvenser, og lærer dem at dele opgaver og belastning med sine kollegaer – og have det godt med det. Dermed skaber vi en organisation, hvor medarbejderne tager de rigtige valg hurtigere og ved, hvornår der er behov for forandringer. Det gør organisationen rentabel og giver samtidig kunderne indtryk af en organisation i fremdrift og med høj produktivitet. Det skaber en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner på alle niveauer.

Affectum uddannelse

Moduler der optimerer Refleksion:

 • Mønsterbryderen – Bryd dine uhensigtsmæssige mønstre
 • Kulturbæreren – Integrer virksomhedens kultur og værdier
 • Holdspilleren – Kend din rolle i samarbejdet
 • Forebyggeren – Fra stress til trivsel og overskud
 • Førstehjælperen – Forstå dine kollegers behov
 • Vidensdeleren – Del din viden

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse.

Nøgleord

Selvindsigt, erkendelse, forandringsparat, øget reaktionsevne, fejlminimering, nærvær, handlekraft, proaktivitet, velovervejede valg, rentabel, fremdrift, produktivitet, attraktivitet.