Kommunikation i praksis:
Kommunikation og personlig udvikling

Vil du udvikle dine kommunikationskompetencer og videreuddanne dig på et højere niveau? Og vil du gerne opnå større indsigt i din egen adfærd og reaktionsmønstre og samtidig blive bedre til at læse dine medmenneskers?

Akademiforløbet “Kommunikation i praksis: Kommunikation og personlig udvikling”, der udbydes i samarbejde med Smart Academy, er et unikt og skræddersyet forløb, der klæder deltagerne på til at varetage verbale og skriftlige kommunikationsopgaver i forskellige kontekster. Du lærer at analysere og vurdere en kommunikationsopgave, så du får de bedste forudsætninger for at finde en effektiv løsning på dine opgaver.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til personale i sundheds- og omsorgssektoren, der vil styrke deres kommunikation og arbejde med personlig udvikling på en måde, der gavner dem personligt og professionelt. Den studerende får indsigt i egen adfærd og lærer at læse andres, så relationerne på arbejdspladsen – med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere – styrkes og bliver nemmere at håndtere.

Udbytte for organisationen
Når Affectum afvikler ”Kommunikation og personlig udvikling” i din organisation, får du reflekterede medarbejdere, der kommunikerer professionelt med alle mennesker i en bred vifte af situationer.

De indgår nemt i samarbejde på tværs og agerer professionelt og nærværende i dialog med patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. Du får medarbejdere, der kan håndtere konflikter på en anerkendende måde, er tydelige i deres kommunikation og kan finde løsninger på problemer uden at miste fokus på kerneopgaven – selv i stressede situationer.

Udbytte for deltageren
Når du har gennemført forløbet, kan du forvente, at:

 • Du er bedre og hurtigere til at læse dine egne og andres adfærds- og kommunikationsmønstre.
 • Du har effektive værktøjer til forskellige kommunikationssituationer i din dagligdag.
 • Du har viden om kommunikationsteori, du kan bruge i praksis, og du ved, hvordan du bruger feedback som kommunikationsværktøj.
 • Du står stærkere, når du indgår i samspil med mennesker, der reagerer og kommunikerer følelsesmæssigt.
 • Du kan udtrykke din mening og dine behov på en klar, respektfuld og ærlig måde.
 • Du forholder dig kritisk til din egen rolle i konstruktive dialoger.

Det faglige indhold
På “Kommunikation og personlig udvikling” får den studerende en række grundlæggende kompetencer og færdigheder samt basisviden om kommunikationsteori, værktøjer og relevante modeller.

Viden og forståelse

 • Grundlæggende viden om kommunikationens mål og om modtager- og afsenderforhold
 • Forståelse for, hvad konfliktnedtrappende kommunikation er i praksissammenhæng, herunder forståelse for verbal og nonverbal kommunikation
 • Viden om relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer
 • Viden om valg af sprog inden for forskellige genrer og medier

Færdigheder

 • Kan analysere og vurdere praksisnære kommunikationsopgaver
 • Kan deltage konstruktivt i dialogbaseret kommunikation
 • Kan anvende planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen
 • Kan analysere og anvende sproget i forhold til den enkelte opgave

Kompetencer

 • Kan vælge de rigtige kommunikationsværktøjer i egen kommunikation
 • Kan varetage verbal, skriftlig og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst
 • Kan planlægge og gennemføre kommunikationsopgaver, herunder vælge den rigtige formidlingsform

Forløbet
På forløbet bliver der anvendt kommunikationsteorier og værktøjer, som kobles til praksisnære cases fra hverdagen som personale i sundheds- og omsorgssektoren.

Den studerende får hjælp til at udvikle en personlig kommunikationsstil gennem forskellige udviklingsøvelser med afsæt i kommunikationsteori. Der bliver afsat tid til at diskutere, dele erfaringer og reflektere over læringen, så den studerende både udfolder og udvikler sig.

For at sikre, at forløbet bidrager bedst muligt til den enkeltes læring, og samtidig skabe optimale rammer for det kollektive læringsrum, er det et krav, at deltagerne sætter tid af til forberedelse før hver undervisningsgang.

Forløbets fokusområder
Der arbejdes blandt andet med:

 • Kommunikationsteori og modeller
 • Feedback som kommunikationsform
 • Samtaleværktøjer: domæneteori og spørgeteknikker
 • Konflikthåndtering
 • Mødekommunikation
 • Effektiv kommunikation på skrift, i telefon og i det fysiske møde

Praktisk info
Varighed: Varighed: 8 undervisningsdage fordelt over 4-6 måneder, afsluttes med eksamen.
Holdstørrelse: Minimum 18 deltagere.

Der kan søges fonds- og puljemidler, og forløbet kan implementeres som valgfrit fag på Sundhedskommunom og VIAs akademimoduler. Eksamen udløser 10 ECTS-point.

Eksamen: Forløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt projekt, som danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

ECTS: 10

Vil du vide mere?

Kontakt Christian Mosegaard Rasmussen

Projektleder for Akademi og Diplom

Scroll to Top