Personlig og interkulturel kommunikation

Vil du styrke dine interkulturelle kompetencer, øge din kulturelle intelligens og få konkrete og enkle værktøjer, du kan bruge til at håndtere komplekse kulturmøder på din arbejdsplads? Diplommodulet “Personlig og interkulturel kommunikation” hjælper dine medarbejdere med at tackle en hverdag med mangfoldige kulturmøder – med kolleger, patienter og pårørende.

Modulet, der udbydes i samarbejde med Smart Academy, øger dine medarbejderes kulturelle forståelse, og de får værktøjer og metoder til at navigere i kulturmøder og håndtere konflikter og misforståelser. Undervisningen fokuserer specifikt på at skabe en stærkere forståelse for egen kultur for dermed at forstå andres. På den måde kan dine medarbejdere nemmere tilpasse deres tilgang til patienter med forskellige kulturelle baggrunde og skabe en effektiv og følsom pleje.

I takt med at kapaciteten i vores sundhedssektor daler, er vi afhængige af at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Kulturforståelse bliver dermed mere aktuelt for at opretholde kvaliteten i vores sundhedspleje – og forstå, hvor det er, der ligger udfordringer mellem de forskellige kulturer, der arbejder sammen. Det gavner både arbejdsmiljøet og sundhedssektorens fremtid, når du investerer i at give dine medarbejdere mere viden om kulturelle forskelle.

Kulturforskelle skaber både unikke muligheder og tilføjer kerneopgaven værdi. Men de kan også tænde for irritationer, misforståelser og konflikter, der skader kerneopgaven og nedsætter arbejdsglæden. Modulet kvalificerer dine medarbejdere til at udnytte disse muligheder og forebygge de negative konsekvenser af kulturmøder.

Målgruppe

Dette diplommodul er til sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale med en professionsbachelor. Det er relevant for alle, der arbejder i den sundhedsfaglige sektor og som en del af deres hverdag har patientkontakt samt samarbejder tværfagligt. Modulet opkvalificerer deltagernes interkulturelle kompetencer, så de får større forståelse for egen og andres kultur på tværs af kulturer.

Udbytte for organisationen

Når dine medarbejdere gennemfører “Personlig og interkulturel kommunikation” udvider de grundlæggende deres interkulturelle intelligens og viden, som de lærer at anvende på et professionelt niveau i forhold til kommunikation og samarbejde.

Helt konkret tilfører de følgende til din organisation:

 • Medarbejdere, der formår at tilpasse deres tilgang til patienter med forskellige kulturelle baggrunde, sikrer en mere effektiv og følsom pleje.
 • Når dine medarbejdere opbygger en stærk kulturforståelse, skaber det stærkere samarbejder i dine teams og i din organisation som helhed.
 • Opmærksomhed og følsomhed for egen kultur forebygger misforståelser og konflikter i din organisation.
 • Kulturel forståelse bidrager til højere standarder inden for sundhedsplejen i din organisation og skaber mere kvalitet i kerneopgaven.
 • Når dine medarbejdere kan navigere i kulturforskelle, skaber I et mere trygt, harmonisk og rummeligt arbejdsmiljø.
 • Medarbejdere, der kan relatere til forskellige typer mennesker og samtidig holde fokus på kerneopgaven, er mere effektive i deres arbejde.
 • Når dine medarbejdere formår at kommunikere professionelt på tværs af kulturelle forskelligheder, er de bedre rustet til at indgå i et samarbejde samt møde patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere uanset kulturelle baggrunde.

Udbytte for deltageren

Når du har gennemført forløbet, kan du forvente, at:

 • Du får grundig viden om kulturelle forskelle og øger din kulturforståelse.
 • Du bliver mere reflekteret omkring din egen kultur og kan dermed bedre se og forstå den udefra.
 • Du får værktøjer til at kommunikere professionelt med kolleger og patienter fra diverse kulturer.
 • Du bliver mere tryg i at samarbejde tværkulturelt.
 • Du tackler kulturmøder med mere selvtillid.
 • Du bliver aktiv medspiller i at skabe mere kvalitet i patientpleje.
 • Du kan nemmere navigere komplekse kulturmøder og håndtere konflikter og misforståelser.

Det faglige indhold

På diplommodulet ”Personlig og interkulturel kommunikation” får den studerende en række grundlæggende kompetencer og færdigheder inden for interkulturel kommunikation og kulturteori. Modulet giver den studerende relevante værktøjer og modeller, der nemt kan overføres til virkeligheden.

Viden og forståelse

 • Grundlæggende viden om kulturteori og interkulturel kommunikation
 • Forståelse for personlig og interkulturel kommunikation i praksis
 • Viden om enkle værktøjer og modeller, der hjælper med at kommunikere og samarbejde på tværs af kulturer

Færdigheder

 • Kan anvende interkulturelle kommunikationsværktøjer i praksis
 • Kan indgå i komplekse kulturmøder og kommunikere med forskellige befolkningsgrupper
 • Kan analysere og forstå forskellige kulturer – herunder typiske udfordringer, der kan opstå i kommunikation og samarbejde

Kompetencer

 • Kan tilpasse den rette kommunikation på baggrund af kulturel viden og intelligens
 • Kan bruge værktøjer til at skabe positive kulturmøder og bidrage til at skabe et harmonisk interkulturelt arbejdsmiljø
 • Kan fremme psykologisk tryghed på arbejdspladsen og bryde kulturbarrierer, der skader det psykiske arbejdsmiljø

Forløbet

På forløbet kobler vi kulturteorier til praksisnære cases fra hverdagen som personale i sundhedssektoren.
Dine medarbejdere får hjælp til at udvikle deres kulturelle forståelse gennem forskellige øvelser med afsæt i kulturteori. Der bliver afsat tid til at diskutere, dele erfaringer og reflektere over læringen, så dine deltagere både udfolder og udvikler sig.
For at sikre, at forløbet bidrager bedst muligt til den enkeltes læring og samtidig skaber optimale rammer for det kollektive læringsrum, er det et krav at sætte tid af til forberedelse før hver undervisningsgang.
Forløbets fokusområder

Der arbejdes blandt andet med:

 • Begrebet kulturel intelligens, og hvordan det bruges i sygeplejepraksis
 • Kulturens fire grundelementer, der former adfærd og tankegang
 • Psykologisk tryghed som nøglekompetence i interkulturel kommunikation
 • DISK-profilering som værktøj til at forstå kultur og adfærd
 • Hvordan kulturparadigmer påvirker sundhedssektoren

Praktisk info

Den merkantile diplomuddannelse (valgfag)

Varighed: 4 undervisningsdage i tidsrummet 8.00-15.30
Holdstørrelse: Minimum 18 deltagere
Eksamen: Institutionen, der tilmelder deltagerne, bestemmer selv, om der anvendes individuel prøve eller gruppeprøve som afslutning på forløbet. Bedømmelsen er altid individuel, uanset om der er tale om individuel prøve eller gruppeprøve. Vurderingen sker med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
ECTS: 5

Vil du vide mere?

Kontakt Christian Mosegaard Rasmussen

Projektleder for Akademi og Diplom

Scroll to Top